• مدرس تنبک
  • فراگیری تنبک از سنین نوجوانی نزد استاد کامران یعقوبی
  • تکمیل تکنیک های نوازندگی در محضر استاد کامبیز گنجه ای
  • عضو هیات مدیره خانه موسیقی پاوه
  • شروع تدریس در آموزشگاه ها از 1392
  • همکاری و اجرا با گروه های هورامان
  • همنوازی و اجرا با گروه های کوبه ای
  • تدریس در آموزشگاه های مختلف
فهرست
Call Now Button