کارشناسی ارشد رشتھ آھنگسازی دانشکده پردیس ھنر ھای زیبای دانشگاه تھران.بخشی از سوابق تحصیلی آموزشی و ھنری
– تالیف کتاب برگ خزان با موضوع نگاھی بھ تاریخچھ و سبر تحولات ویلن در ایران ودانشنامھ ویلنیست ھای ایرانی) شماره کتاب شناسی ملی 1041850(1385
– اخذ رتبھ ممتاز در کنکور کارشناسی و آغاز تحصیل در دانشگاه ھنر تھران در رشتھ نوازندگی ساز جھانی.1385
– سرپرستی ارکستر تلفیقی جوانان اصفھان(پگاه) بھ رھبری مھدی پناھی بھ ھمراه تنظیم و آھنگسازی قطعات 1386
– برگزاری سمینار تحقیقاتی با موضوع کروماتیزم در تاریخ موسیقی در دانشگاه ھنر تھران.1387
– برگزاری سمینار تحقیقاتی با موضوع ساز شناسی قرون وسطی و رنسانس در دانشگاه ھنر تھران. 1387
– عضویت در انجمن علمی دانشجویی و ھمکاری بھ عنوان خبر نگار ھنری دانشگاه ھنر تھران بمدت 2 سال.
– حضور در نمایشگاه فناوری و پژوھش بھ عنوان نماینده دانشکده موسیقی دانشگاه ھنر. 1388
– نوازندگی در ارکستر فیلارمونیک شھرداری تھران بھ سرپرستی امیر حسین اسلامی (معاون پژوھشی دانشگاه ھنر) و رھبری ﷴ حسین حمیدی.
– اخذ مدرک کارشناسی در رشتھ نوازندگی ساز جھانی از دانشگاه ھنر تھران. 1389
– تنظیم قطعات ارکستر ملی پارسیان و نوازندگی در این ارکستر . 1389
– اخذ رتبھ ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد وآغاز تحصیل در رشتھ آھنگسازی در دانشکده پردیس ھنر ھای زیبای دانشگاه تھران. 1389
– گذراندن دوره ھای آموزشی ھارمونی و کنتر پوان پیشرفتھ نزد دکتر شاھین فرھت و علیرضا مشایخی.
– گذراندن دوره ھای آموزشی آنالیز موسیقی و شیوه شنکرین و شیوه فورت زیر نظر دکتر آذین موحد.
– گذراندن دوره ھای آموزشی آھنگسازی معاصر نزد دکتر کیانوش صاحب نسق.
– گذراندن دوره ھای آموزشی دشیفراژ و رھبری ارکستر نزد استاد لوریس ھوویان.
– گذراندن دوره ھای آموزشی تئوری بنیادین موسیقی ایرانی زیر نظر دکتر ھومان اسعدی.
– گذراندن دوره ھای آموزشی ھارمونی پراتیک و اجرای صحنھ زیر نظر دکتر اردلان وثوقی و دکتر ھوشیار خیام.
– نوازندگی در ارکستر دانشکده موسیقی صدا وسیما بھ رھبری مھدی پناھی در جشنواره موسیقی طواف تا ولایت در تالار رودکی تھران . 1390
– نگارش مقاله پژوھشی با عنوان آنالیز موسیقی ایرانی به شیوه شنکرین زیر نظر دکتر ھومان اسعدی.
– تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شماره یک گرگان . 1390
– تدریس در ھنرستان موسیقی و مدرسھ راھنمایی موسیقی اصفھان . 1389
– تدریس در فرھنگسرای بھمن و آموزشگاه ھای رسمی موسیقی تھران
– اصفھان
– بابل بمدت 3 سال.
– اخذ مدرک کارشناسی ارشد آھنگسازی با درجھ عالی از دانشکده پردیس ھنر ھای زیبای دانشگاه تھران. 1391/12/5
– نگارش کتاب نگرشی نو در نوازندگی پیانو 1392
– نگارش کتاب مجموعھ مینیاتورھای ایرانی برای پیانو (در دست آماده سازی)

برای آموزش حرفه ای موسیقی، می توانید با آموزشگاه موسیقی فردوس یکی از بهترین آموزشگاه موسیقی تهران با اساتید موسیقی مجرب تماس بگیرید.

استاد حمید یوسفی
فهرست
Call Now Button