کارشناسی ارشد رشتھ آھنگسازی دانشکده پردیس ھنر ھای زیبای دانشگاه تھران.بخشی از سوابق تحصیلی آموزشی و ھنری
– تالیف کتاب برگ خزان با موضوع نگاھی بھ تاریخچھ و سبر تحولات ویلن در ایران ودانشنامھ ویلنیست ھای ایرانی) شماره کتاب شناسی ملی 1041850(1385
– اخذ رتبھ ممتاز در کنکور کارشناسی و آغاز تحصیل در دانشگاه ھنر تھران در رشتھ نوازندگی ساز جھانی.1385
– سرپرستی ارکستر تلفیقی جوانان اصفھان(پگاه) بھ رھبری مھدی پناھی بھ ھمراه تنظیم و آھنگسازی قطعات 1386
– برگزاری سمینار تحقیقاتی با موضوع کروماتیزم در تاریخ موسیقی در دانشگاه ھنر تھران.1387
– برگزاری سمینار تحقیقاتی با موضوع ساز شناسی قرون وسطی و رنسانس در دانشگاه ھنر تھران. 1387
– عضویت در انجمن علمی دانشجویی و ھمکاری بھ عنوان خبر نگار ھنری دانشگاه ھنر تھران بمدت 2 سال.
– حضور در نمایشگاه فناوری و پژوھش بھ عنوان نماینده دانشکده موسیقی دانشگاه ھنر. 1388
– نوازندگی در ارکستر فیلارمونیک شھرداری تھران بھ سرپرستی امیر حسین اسلامی (معاون پژوھشی دانشگاه ھنر) و رھبری ﷴ حسین حمیدی.
– اخذ مدرک کارشناسی در رشتھ نوازندگی ساز جھانی از دانشگاه ھنر تھران. 1389
– تنظیم قطعات ارکستر ملی پارسیان و نوازندگی در این ارکستر . 1389
– اخذ رتبھ ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد وآغاز تحصیل در رشتھ آھنگسازی در دانشکده پردیس ھنر ھای زیبای دانشگاه تھران. 1389
– گذراندن دوره ھای آموزشی ھارمونی و کنتر پوان پیشرفتھ نزد دکتر شاھین فرھت و علیرضا مشایخی.
– گذراندن دوره ھای آموزشی آنالیز موسیقی و شیوه شنکرین و شیوه فورت زیر نظر دکتر آذین موحد.
– گذراندن دوره ھای آموزشی آھنگسازی معاصر نزد دکتر کیانوش صاحب نسق.
– گذراندن دوره ھای آموزشی دشیفراژ و رھبری ارکستر نزد استاد لوریس ھوویان.
– گذراندن دوره ھای آموزشی تئوری بنیادین موسیقی ایرانی زیر نظر دکتر ھومان اسعدی.
– گذراندن دوره ھای آموزشی ھارمونی پراتیک و اجرای صحنھ زیر نظر دکتر اردلان وثوقی و دکتر ھوشیار خیام.
– نوازندگی در ارکستر دانشکده موسیقی صدا وسیما بھ رھبری مھدی پناھی در جشنواره موسیقی طواف تا ولایت در تالار رودکی تھران . 1390
– نگارش مقاله پژوھشی با عنوان آنالیز موسیقی ایرانی به شیوه شنکرین زیر نظر دکتر ھومان اسعدی.
– تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شماره یک گرگان . 1390
– تدریس در ھنرستان موسیقی و مدرسھ راھنمایی موسیقی اصفھان . 1389
– تدریس در فرھنگسرای بھمن و آموزشگاه ھای رسمی موسیقی تھران
– اصفھان
– بابل بمدت 3 سال.
– اخذ مدرک کارشناسی ارشد آھنگسازی با درجھ عالی از دانشکده پردیس ھنر ھای زیبای دانشگاه تھران. 1391/12/5
– نگارش کتاب نگرشی نو در نوازندگی پیانو 1392
– نگارش کتاب مجموعھ مینیاتورھای ایرانی برای پیانو (در دست آماده سازی)
استاد حمید یوسفی
فهرست
Call Now Buttonتماس سریع