مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محسن سلیمانی
1361/6/5 : تولد تاریخ
محل تولد : آمل
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مدیریت منابع انسانی

مشخصات هنری :

– اتمام دوره ردیف های آوازی مکتب اصفهان نزد استاد محسن کرامتی
– اتمام دوره سلفژ آوازی نزد استاد میالد عمرانلو
– تدریس دوره های آواز ایرانی در موسسات و آموزشگاههای مختلف موسیقی از سال 81 تا
کنون )ردیف های آوازی و تصنیف خوانی – صداسازی ایرانی – مبانی ریتم شناسی و گام –
تلفیق شعر و موسیقی -شناخت نوع حنجره و وسعت صدایی و پرورش آن (
– خواننده ارکستر ملی پارسیان از سال 86 الی 90
– خواننده ارکستر ملی صبا از سال 90 الی 94
– خواننده ارکستر ملی آفتاب نو از سال 93 الی 95
– خواننده ارکستر ملی حنانه از سال 95 تا کنون
– خواننده مهمان در ارکسترهای مهرگان ، سمفونی و …
– تولید و تکثیر چندین اثر در حوزه های مختلف موسیقی با بازخورد بسیار خوب

فهرست
Call Now Button