پویان سعادت ، 1359

پویان سعادت فراگیری موسیقی را از کودکی و با ساز سنتور نزد اساتید این ساز ھمچون آقایان کیومرث وندادی
و رضا مھدوی آغاز کرد. در نوجوانی بھ گیتار الکتریک روی آورد و سبکھای راک و بلوز را نزد آقایان
انوشیروان و محمدرضا سبکتکین تجربھ کرد. فنون آواز را نزد شادروان محمد نوری آموخت و در ادامھ وبا
وارد شدن بھ فضای آکادمیک موسیقی بھ فراگیری گیتار کلاسیک پرداخت. در دھھ ھشتاد شمسی و با ورود بھ
رشتھ موسیقی- دانشگاه ھنر تھران ؛ از محضر اساتیدی ھمچون فرخزاد تفقدی، گلفام خیام، مھرداد پاکباز، فرھاد
اسعدیان و کارینا کیمیایی بھره مند شد. در این دوران اغلب در کنسرتھا و اجراھای دانشجویی مشغول بود کھ از
فعالیتھای وی در این دوران میتوان بھ ساخت موسیقی متن برای فیلم بلند سینمایی < اینک انسان> و سریال
داستانی < سیزده اتاق> بھ کارگردانی سید جواد موسوی و ھمچنین اجرای کنسرتھای جز بھ سرپرستی سردار
سرمست در کلیسای آلمانیھای شھر تھران و ھمکاری با گروه کر انجمن ایران-اتریش با سرپرستی ویجی اوپادھایا
اشاره کرد.
در آغاز دھھ نود شمسی برای تکمیل فنون نوازندگی بھ اروپا رفت و در کنسرواتوار آمستردام-ھلند بھ
ادامھءتحصیل در رشتھ نوازندگی گیتار مشغول شد. از ھمان زمان و با توجھ علاقھء ھمیشگی اش بھ روانشناسی،
فلسفھء ھنر و موزیک تراپی ؛ مشغول بھ فراگیری این علوم در کنار ھنر موسیقی بوده است و از اواسط دھھ نود
شمسی بھ تعلیم و آموزش خلاقیت در موسیقی میپردازد کھ اینک بھ صورت پکیج ھای ویژه در ھمین آموزشگاه
ارایھ میگردد.
بھ عقیدهء او دستیابی بھ نیروھای خلاقھء درون از طریق ھنر موسیقی از جملھ والاترین اھدافیست کھ در فراگیری
ساز ، آواز و بھ طور کلی ھنر موسیقی میتوان پیگیری و ھدفگذاری کرد، افزون بر اینھا بھ باور او، با فعال شد ِن
نیروھای آفرینشگر درون ، سایر توانایی ھای ضروری-اجتماعی آدمی چون توانایی حل مسألھ ، ابراز و بیان
خویشتن در گروھای اجتماعی، و حضور ھرچھ نیرومندتر در لحظھء حال ، بھ صورت قابل توجھی افزایش میابد؛
در عین حال با پیشرفت در انجام تمرین ھا، شاھد فروکش کردن ھیجانات منفی و دست وپاگیر چون افسردگی و
اضطراب خواھیم بود.
تحصیلت و سابقهء کاری و آموزشی
۱۳۹۹-تا کنون – رشته موزیک تراپی دانشگاه ملبورن استرالیا به صورت آنلین مشغول به تحصیل
۱۳۹۹-تا کنون- مشغول به تحصیل دورهء مایندفولنس ( Manifestation Conscious (در بنیاد اکهارت توله
۱۳۹۸-۹۹ روانشناسی عمومی – دانشگاه تورنتو اتمام دورهء آنلین
۱۳۹۷-۹۹ دوره های تکمیلی هنر آموزش موسیقی برای مردم (Foundation People For Music (دیوید
دارلینگ
۱۳۹۲ تا کنون تدریس گیتار و مبانی موسیقی، هارمونی و دوره های خلقیت موسیقی و بداهه پردازی –
در آموزشگاههای موسیقی شهر تهران
۱۳۹۲ تا کنون همکاری و برگزاری کنسرتهای متعدد آموزشی و هنرجویی با آموزشگاههای موسیقی در
شهر تهران
۱۳۹۰-۹۱ دوره تکمیلی نوازندگی گیتار کلسیک نزد پروفسورلکس آیزنهاردت درکنسرواتوارآمستردام-هلند
۱۳۹۰-۹۱ دوره تکمیلی نوازندگی پاپ و جز نزد پروفسور هانس کونمان در کنسرواتوار آمستردام – هلند
شرکت در مستر کلسهای موسیقی کلسیک نزد اساتیدی چون فرد یاکوپ ، یوهانس مولر و لیدیا کندی و
همچنین مستر کلسهای موسیقی راک و پاپ و جز نزد آدریان بلو (کینگ کریمسون) و اندی سامرز (پلیس
و استینگ) و اولی جان روث (اسکورپیونز) درکنسرواتوار آمستردام – هلند
۱۳۸۷-۹۰ سابقه تدریس گیتار کلسیک ، سلفژ و مبانی موسیقی به صورت خصوصی و نیمه خصوصی
۱۳۸۸ دریافت مدرک لیسانس موسیقی در رشته نوازندگی گیتار کلسیک از دانشگاه هنر- تهران
CVA Summer jazz Workshop (Amsterdam 2008) جز موسقی های کارگاه در شرکت ۱۳۸۷
۱۳۸۶-۸۸ فراگیری هارمونی پراتیک و رهبری ارکستر نزد آقای هوشیار خیام
۱۳۸۶-۸۸ فراگیری هارمونی کلسیک و مبانی سلفژ پیشرفته نزد آقای امیر اسلمی
1386-1384 فراگیری مبانی زیبایی شناسی و فلسفه هنر نزد آقای بابک احمدی و شادروان حامد مهاجر
1386-1384 فراگیری اصول آواز و صدا سازی نزد شادروان محمد نوری

pouyan saadat 600x600 300x300 - پویان سعادت
فهرست
Call Now Button