ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﮑﻨﻮﻧﯽ

از  ﺳﻦ 8  ﺳﺎﻟﮕﯽ  ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ  ارگ  و  ﺳﺎز دﻫﻨﯽ را  ﻧﺰد  ﭘﺪرم آﻣﻮﺧﺘﻢ  و ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮدم. ﺑﻌﺪ از وﻗﻔﻪ 5 ﺳﺎﻟﻪ،دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ  ﭘﯿﺎﻧﻮ در  ﺳﺒﮏ  ﭘﺎپ و ﮐﻼﺳﯿﮏ را  ﺑﺎ  اﺳﺘﺎد ﻧﺼﯿﺮی واﻻ از ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن  اﺳﺘﺎد  ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻻﭼﯿﻨﯽ  در 19  ﺳﺎﻟﮕﯽ  ﺷﺮوع ﮐﺮدم  و  ﺳﭙﺲ زﯾﺮ  ﻧﻈﺮ  اﺳﺘﺎد  وﺣﯿﺪ  ﻋﻠﯿﭙﻮر  و  ﺳﻤﺎﻧﻪ  اوﺳﺘﺎ  ﺑﻪ  ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ  اداﻣﻪ دادم و ﻫﻢ  اﮐﻨﻮن ﻫﻨﺮﺟﻮی  ﺳﺒﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ  اﺳﺘﺎد  ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺧﺎﻧﯽ  ﭘﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و 4 ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻢ.

فهرست
Call Now Button