حدود 30 درصد از كودكان حداقل يك بار طي دوران كودكي شان در بيمارستان بستري شده اند
كه سبب اضطراب ناشي از عوامل مختلف مي شود.
با توجه به درصد بالاي كودكان بستري در بيمارستان
و عوارض ناشي از بستري شدن و عوارض جانبي فراوان روش هاي دارويي،
توجه بيشتر به روش هاي غيردارويي از جمله استفاده از برنامه موسیقی مورد توجه است.

آموزشگاه موسیقی

در اين مقاله تاثيرات موسیقی درماني را بر كاهش اضطراب كودكان 12-9 ساله بستري در مركز آموزشي درماني طالقاني گرگان، مورد بررسي قرار داده شده است.

در اين مطالعه نيمه تجربي 60 نفر از كودكان 12-9 سال بستري در بخش داخلي انتخاب
و به طور تصادفي به دو گروه مساوي 30 نفري مداخله و كنترل تقسيم گرديدند.

ابزار گردآوري داده هاي پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك بيمار و پرسشنامه سنجش اضطراب اسپيل برگر بود
كه داده هاي لازم قبل و بعد از انجام مداخله، جمع آوري و با يكديگر مقايسه گرديدند.
داده هاي جمع آوري شده قبل و بعد از انجام مداخله، با استفاده از آزمون هاي آماري كولموگروف – اسميرونوف، كاي دو، paired-t-test ، بارتلت و من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

بهترین آموزشگاه موسیقی

نتايج نشان داد كه بين ميانگين اضطراب حالتي در هر دو گروه، قبل ازشنيدن موسیقي تفاوت معنادار ديده نشد.
ولي بعد از اجراي برنامه موسيقي تفاوت معنادار به نفع گروه مداخله مشاهده گرديد .
بنابراين مي توان اين كاهش ميزان اضطراب در گروه مداخله را به اجراي موسیقی درماني (شنيدن موسیقی) نسبت داد.

اين مطالعه نشان داد كه اجراي موسیقي در كودكان بستري مي تواند اضطراب را كاهش دهد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Call Now Buttonتماس سریع