نام و نام خانوادگی: ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﮑﻨﻮﻧﯽ

مدرس: پیانو

توضیح مختصر:

از  ﺳﻦ ۸  ﺳﺎﻟﮕﯽ  ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ  ارگ  و  ﺳﺎز دﻫﻨﯽ را  ﻧﺰد  ﭘﺪرم آﻣﻮﺧﺘﻢ  و ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮدم. ﺑﻌﺪ از وﻗﻔﻪ ۵ ﺳﺎﻟﻪ،دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ  ﭘﯿﺎﻧﻮ در  ﺳﺒﮏ  ﭘﺎپ و ﮐﻼﺳﯿﮏ را  ﺑﺎ  اﺳﺘﺎد ﻧﺼﯿﺮی واﻻ از ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن  اﺳﺘﺎد  ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻻﭼﯿﻨﯽ  در ۱۹  ﺳﺎﻟﮕﯽ  ﺷﺮوع ﮐﺮدم  و  ﺳﭙﺲ زﯾﺮ  ﻧﻈﺮ  اﺳﺘﺎد  وﺣﯿﺪ  ﻋﻠﯿﭙﻮر  و  ﺳﻤﺎﻧﻪ  اوﺳﺘﺎ  ﺑﻪ  ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ  اداﻣﻪ دادم و ﻫﻢ  اﮐﻨﻮن ﻫﻨﺮﺟﻮی  ﺳﺒﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ  اﺳﺘﺎد  ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺧﺎﻧﯽ  ﭘﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ۴ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻢ.

این یک عنوان است

این یک عنوان است

این یک عنوان است

تجربیات

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹

کنسرت برج میلاد

کنسرت در برج میلاد

۱۳۸۹
اسکرول به بالا
question