عالیق و عناوین

* نوازنده و مدرس ساز تار
*عضو خانهی موسیقی در کانون نوازندگان ایرانی به عنوان عضو وابستهی درجهی 1-(کد عضویت 13704)
* نوازندگی در گروههای موسیقی سنتی ایران و نواختن آثار آهنگسازان قدیم موسیقی ایران
* اجرا و مشارکت در ضبط قطعات آهنگسازان معاصر ایران
* اجرای قطعات سولو برای تار
* اجرای بداههپردازی بر اساس ردیف موسیقی ایران
* تدریس نوازندگی ساز تار و گروهنوازی موسیقی ایرانی
تحصیالت
* کارشناس ارشد نوازندگی ساز ایرانی )ساز تار( از دانشگاه هنر – از مهرماه 1390 تا بهمنماه 1392
عنوان پایاننامه )بخش نظری(: نقش و میزان اثرگذاری انواع موسیقی پسزمینه در رضایتمندی مشتری و افزایش
بازدهی فروش )استاد راهنما: دکتر محمدرضا آزادهفر(
عنوان پایاننامه )بخش عملی(: ساز و آواز دشتی )استاد راهنما: داریوش پیرنیاکان(
* کارشناس نوازندگی ساز ایرانی )ساز تار( از دانشگاه هنر – از بهمنماه 13۸4 تا شهریورماه 13۸9
عنوان پایاننامه )بخش نظری(: تأثیرپذیری هنر بداههپردازی از شخصیت نوازنده )استاد راهنما: محمود بالنده(
عنوان پایاننامه )بخش عملی(: نوازندگی تار در آواز بیات ترک )استاد راهنما: حسین مهرانی(
* اخذ مدرک دیپلم از هنرستان موسیقی اصفهان – 13۸3

2 یادگیری نوازندگی تار

* هنرآموخته نزد اساتیدی چون هدایتاهلل سیاره )13۸0-13۸3 )هوشنگ ظریف )13۸4-13۸5،)
فریبرز عزیزی )13۸4-13۸5 ،)بهروز همتی )13۸6-13۸9 ،)داریوش پیرنیاکان )1390-1392 )و
حمید خبازی )1393-1395)
* شرکت در مسترکالس نوازندگی تار استاد حسین علیزاده – دانشگاه هنر – 1391
افتخارات و دستاوردها
* سرپرست گروه موسیقی بانوان راما به شماره ثبت 19711۸/9۸ و آهنگسازی مهرداد پازوکی –
شروع فعالیت از سال 139۸
* شرکت در هفتمین دورهی جشنوارهی جوان و قرار گرفتن درگروه منتخبین در دورهی اول – 1392
* کسب رتبهی 19 در مرحلهی نخست کنکور کارشناسی ارشد موسیقی )آزمون سراسری( و رتبهی ۸
در مرحلهی دوم )آزمون عملی( – 1390
* کسب مقام سوم در جشنوارهی موسیقی بانوان به همراه گروه موسیقی گلبانگ به سرپرستی مرضیه
رحیمزاده – 13۸7
* کسب رتبهی 256 در کنکور کارشناسی موسیقی )آزمون سراسری( – 13۸4
سوابق فعالیت هنری
* همکاری با پروژهی “مسافران تهران برلین” و “روزهای موسیقی معاصر تهران” به همراه گروه
موسیقی یارآوا و آنسامبل یونایتد برلین به رهبری maguire-Larsen Catherine و اجرای قطعات
گوناگون از جمله جدیدترین اثر فوزیه مجد به نام “افسانه دومها” – تاالر رودکی – پاییز 139۸
* شرکت در فستیوال 2019 randfestspiele به همراه گروه موسیقی یارآوا به عنوان تنها گروه
ایرانی شرکتکننده در این فستیوال و همکاری با برجستهترین نوازندههای حال حاضر برلین از
جمله Bauer Matthias( نوازندهی کنترباس(، و Brand Ulrike( نوازندهی ویلنسل(، و اجرای
یک کنسرت به صورت بداههنوازی در این فستیوال – آلمان، زپرنیک – 139۸
* همکاری با Zapf Helmut بنیانگذار فستیوال Randfestspiele و اجرای جدیدترین ساختهی او
به همراه یکی از گروههای شرکتکننده در فستیوال – آلمان، زپرنیک – 139۸
* همکاری با آنسامبل یونایتد برلین به رهبری maguire Larsen Catherine و برگزاری کنسرت در
سالن Wabe – آلمان، برلین – بهار 139۸
* همکاری با گروه موسیقی تیار به سرپرستی آیدا امیریمقدم و تنظیم قطعات توسط حسین فاضل و
اجرا در تاالر اندیشه، تاالر سوره و فرهنگسرای نیاوران – 1396 ،1397 و 139۸
3
* اجرای کنسرت “پروژهی 9۸ – “موزهی موسیقی و عمارت روبهرو – 139۸
*همکاری با گروه موسیقی همخوانان آوا به سرپرستی نسیم اربابی، زیر نظر نجمه تجدد و اجرای
موسیقی – فرهنگسرای نیاوران – 1396
* همکاری با گروه موسیقی سیمین سپهر به سرپرستی سوسن سپهری و اجرای موسیقی –
فرهنگسرای نیاوران – 1396
* همکاری با گروه موسیقی هناره به سرپرستی مرجان راغب و اجرای موسیقی – فرهنگسرای نیاوران
1396 –
* اجرای کنسرت “برف” به همراه گروه موسیقی یارآوا با آهنگسازی مهدی جاللی – خانهی نمایش دا
1396 –
* نوازندگی تار در آلبوم »موسیقی معاصر ایران 1 – »تاریخ انتشار 1395
* اجرای موسیقی در برنامهی “شب ایرانی 10 “به همراه گروه موسیقی یارآوا – تاالر رودکی – 1394
* همکاری با گروه یارآوا و اجراهای متعدد در تاالر رودکی از جمله اجرای کنسرت شوریده – 1393
* اجرای موسیقی در مراسم اختتامیهی جشنوارهی موسیقی جوان به همراه گروه منتخبین
جشنوارهی جوان سال 92 به سرپرستی امیرعباس ستایشگر – تاالر وحدت – 1393
* اجرای موسیقی در جشنوارهی فجر به همراه گروه منتخبین جشنوارهی جوان به سرپرستی
امیرعباس ستایشگر – فرهنگسرای ارسباران – 1392
* همکاری با گروه موسیقی شاهو و اجرای کنسرت رند و قلندر – تاالر وحدت – 1390
* همکاری با گروه موسیقی پالیز و اجرای موسیقی – تاالر رودکی – 1390
* اجرای موسیقی در بیست و پنجمین جشنوارهی موسیقی فجر و مشارکت در اجرای تراژدی رستم و
سهراب به آهنگسازی مهدی وجدانی – سالن سوره حوزهی هنری – 13۸۸
* اجرای موسیقی با همکاری گروه موسیقی بستهنگار به سرپرستی و خوانندگی فاطمه ساغری –
فرهنگسرای شفق – 13۸6
* شرکت در جشنوارهی جوان به همراه گروه موسیقی هنرستان دختران اصفهان – 13۸2
* نوازندگی تار در آلبوم »برف« به آهنگسازی مهدی جاللی – )در دست انتشار(
سوابق تدریس
* همکاری و تدریس در موسسهی فرهنگی هنری هفت اقلیم – از 1393 تاکنون
* تدریس در آموزشگاه موسیقی رهاب – از 1390 تاکنون
* تدریس در آموزشگاه موسیقی پویا – از 1395 تاکنون
* تدریس در آموزشگاه موسیقی سل – از 1395 تاکنون
* تدریس درآموزشگاه موسیقی زند – از 1392 تا 1394
* تدریس در آموزشگاه موسیقی سروش – 1395

فهرست
Call Now Button